Video - Clips

Bài hát: VỀ CHÙA XƯA

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Bài hát: NHỚ MÃI TÌNH CHA

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do Đại đức. Thích Thị Nguyện, trụ trì chùa Vĩnh Phong soạn lời

Lượt xem: 0

Bài hát: ẢO MỘNG TRẦN KHỔ

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Bài hát : VIẾNG CHÙA LÀNG QUÊ

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT LÒNG THẦY CAO CẢ

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT TÌM LẠI NIỀM VUI

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT NIỀM VUI KHI ĐẾN CHÙA

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT CON ĐƯỜNG TU TA ĐI

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời. Lượt xem: 0

Lượt xem: 0

BÀI HÁT LIỄU NGỘ TRẦN KHỔ

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

VỀ VỚI PHẬT ĐÀ

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Trang 1 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp
Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch