Pháp Âm >> Phật pháp ứng dụng

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ GỞI HƯNG LINH TẠI CHÙA VĨNH PHONG

Đăng ngày: 06/06/2019 - Lượt xem 878

SỐ 1:

Chủ hộ: Trần Thị Hoàng Mỹ  -   Pháp danh: Đồng Mãn

KÍ GỞI HƯƠNG LINH

-Trần Đức Hiền

Tử ngày: 4/9/2000

Hưởng tho: 80 tuổi

-Tôn Nữ Kim Huyên

Tử ngày: 2/9/2000

-Trần Hoàng Phước

Sinh năm: mậu tuất

Hưởng dương; 57 tuổi

Tử ngày: 2005

-Trần Hoàng Diệu

Tử ngày: 2/6/1997

-Hữu danh vô vị

Tử ngày: 1986

-Hữu vị vô danh

Tử ngày: 7/9/2012

 

SỐ 2:

CHỦ HỘ: Huỳnh Thị Thu Thủy  -Pháp danh: Đồng Văn

KÍ GỞI HƯƠNG LINH:

-Huỳnh Phú Quý

Tử ngày: 10/9/1970

Hưởng thọ: 53 tuổi

-Trần Thị Tây

Tử ngày: 7/1/1970

Hưởng thọ: 62 tuổi

-Trần Thanh Long

Tử ngày: 12/12/1995

Hưởng thọ: 65 tuổi

-Nguyễn Thị Xuân

Tử ngày: 9/12/2008

Hưởng thọ: 78 tuổi

-Huỳnh Thanh Quân

Tử ngày: 20/12/1994

Hưởng thọ: 39 tuổi

-Huỳnh Thanh Phương

Tử ngày: 6/9

-Nguyễn Văn Hới

Tử ngày: 28/10/2007

Hưởng thọ: 78 tuổi

-Nguyễn Thị Cần

Tử ngày: 3/11/2005

Hưởng thọ: 68 tuổi

-Nguyễn Văn Đinh

Tử ngày: 23/11/2011

Hưởng thọ: 40 tuổi

-Nguyễn Văn Cọt

Tử ngày: 8/12/2004

Hưởng thọ: 31 tuổi

-Hữu danh vô vị

SỐ 3:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Đẹp –Pháp danh: Chúc Xinh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH:

Tên: Đặng Thị Gái

Tử ngày: 7/11/1990

Hưởng thọ: 22 tuổi

SỐ 4

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên : Nguyễn Thị Trinh

Tử ngày: 3/9

Hưởng thọ: 78 tuổi

SỐ 5:

CHỦ HỘ: Trương Thị Mỹ

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Ung Thị Cúc

Tử ngày: 28/12/1968

Hưởng Thọ: 3 tuổi

2. Tên: Ung Thị Ngọc

Tử ngày: 2/1/21969

Hưởng thọ: 4 tuổi

3. Tên: Ung Thị Nga

Tử ngày: 29/5/1975

4. Tên: Ung Minh Dương

Tử ngày: 16/11/1980

Hưởng thọ: 3 tuổi

5. Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 6:

CHỦ HỘ: Trương Thị Thể

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Trương Văn Khe

Tử ngày: 22/2/1953

Hương thọ: 52 tuổi

2. Tên: Lê thị Tủy

Tử ngày: 13/9/1986

Thọ: 70 tuổi

3. Tên; Trương Văn Thông

Tử ngày: 30/1/1985

Thọ: 42 tuổi

SỐ 7:

CHỦ HỘ: Đỗ Thị Kim Phượng

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 8:

CHỦ HỘ: Trần Thị Ba -  Pháp danh: Đồng Đào

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Trần Văn Đồng

Tử ngày:11/10/2002

Hưởng thọ: 95 tuổi

2. Tên; Trần Thị Lòng

Tử ngày: 9/6

Thọ: 93 tuổi

3. Tên Trần Văn Rạng

4. Tên: Trần Văn Đinh

Thọ: 97 tuổi

5. Tên: Trần Thị Mười

Thọ: 68 tuổi

7. Tên: Kiều Thị Chút

Tử ngày: 17/1/2012

Thọ: 85 TUỔI

8.Tên: Trần Văn Mười

Tử ngày: 6/4/2012

9. Tên: Trần Lượm

Tử ngày: 10/7/1978

Thọ: 61 tuổi

10. Tên: Trần Văn Sáu

Tử ngày: 29.5.2006

Thọ: 54 tuổi

11. Tên: Trần VĂn Lê

Tử ngày: 4/9/1970

Thọ: 64 tuổi

12. Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 9:

CHỦ HỘ: Đinh Thị Mười

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Đinh Văn Hạnh

Tử ngày: 28/6/2007

Thọ: 87 tuổi

2. Tên: Đỗ Thị Cát

Tử ngày: 12/12/2000

Thọ: 80 tuổi

SỐ 10:

CHỦ HỘ: Võ Thị Phẩm

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Võ Văn Kiệm

Tử ngày: 3/2/1999

Thọ:  81 tuổi

2. Tên: Phùng Thị Kỷ

Tử ngày: 3/5

Thọ: 89 tuổi

3. Tên: Nguyễn Văn Hai

Tử ngày: 16/4

Thọ: 12 tuổi

4. hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 11:

CHỦ HỘ: Châu Thị Mười

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Châu Văn Nhung

Tử ngày: 18/3/Bính Tý

2. Tên: Phùng ThỊ Đê – Pháp danh: Ngọc Sung

Tử ngày: 2/3/1990

Thọ: 71 tuổi

3.Tên Châu Thị Ba – Pháp Danh: Ngọc Thảo

Tử ngày: 11/5/2012

Thọ: 70 tuổi

SỐ 12:

CHỦ HỘ: Đào Thị Kim Hoàng

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Văn Khuất – pháp danh: Đồng Siêu

Tử ngày: 23/3/Tân Mão

Thọ 1 tuổi

SỐ 13:

Chủ hộ: Phùng Khắc Vũ

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 14:

CHỦ HỘ: Trần Thị Chín

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Trần Khắc Dương

Tử ngày; 24/5/2012

Thọ: 20 tuổi

Số 15:

CHỦ HỘ: Nguyễn Minh Hòa

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Nguyễn Hữu Thành

Tử ngày: 6/10/2006

Thọ: 101 tuổi

2.Tên: Nguyễn Thị Đẹt

Tử ngày: 17/3/1988

Thọ: 71 tuổi

3.Tên: Trần Văn Kiểu

Tử ngày: 25/5/1965

Thọ: 40 tuổi

4.Tên: Nguyễn Thị Hời

Tử ngày: 24/3/2009

Thọ: 81 tuổi

SỐ 16:

CHỦ HỘ: Phạm Văn Khánh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.TÊN:  Phạm Lê Bảo Khang – Pháp danh: Đồng An

Sinh: 17/6/2012

Tử ngày: 18/6/2012

Hưởng: 1 tuổi

SỐ 17:

CHỦ HỘ: Lê Trung Chính – Huỳnh Thị Ngọc hiệp

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu vị vô danh

SỐ 19:

CHỦ HỘ: LÊ THỊ CHƠI

KÍ GỬI HUONG LINH

1.Tên: Huỳnh Văn Giỏi  - pháp danh: Thiện Thắng

Tử ngày: 10/4/Mậu Thân

2. Lê Văn Xèo – Pháp danh: Thiện Thọ

Tử ngày; 25/10/1943

3. Huỳnh Hữu Ngọc – pháp danh: Thiện Hiền

Tử ngày; 27/12/1968

4. Huỳnh Thị Nhẫn – pháp danh: Ngọc Siêu

Tử ngày: 1969

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 20:

CHỦ HỘ: Đặng thị Hường

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Phạm Thị Chút

Tử ngày: 2/5/1970

Thọ: 40 tuổi

2. Trần Văn Cử

Tử ngày: 21/8/1993

Thọ; 40 tuổi

SỐ 21:

CHỦ HỘ: Lê Thị Sang

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Huỳnh Phú ký

Tử ngày: 10/9/1963

Thọ: 53 tuổi

2.Huỳnh Thanh Long

Tử ngày: 12/12/1995

Thọ; 62 tuổi

3.nguyễn Thị Xuân

Tử ngày: 9/1/2008

Thọ: 78 tuổi

4.Huỳnh Thanh Quân

Tử ngày: 20/12/1994

5. Đỗ Thị Phê

Tử ngày: 7/12

Thọ: 47 tuổi

SỐ 25:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Kim Tuyền - pháp danh: Ngọc Vĩnh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Quang Hồng – pháp danh: Nhuận Ngộ

Sinh năm: Kỷ Mẹo

Tử: 2/8/quý Tỵ

Hưởng thọ: 75 tuổi

SỐ 24:

CHỦ HỘ: Lương Thị Hiền

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Nguyễn Thị Điền

Tử: 17/8/ Quý Tỵ

Hưởng thọ: 75 tuổi

2. Lương Ngọc Lớn

Sinh: Kỷ Mẹo

Tử ngày: 2/6

Hưởng: 72 tuổi

SỐ 25;

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Lệ (Hài)

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Nguyễn Thị Hường

Sinh: 1932 Nhâm Thân

Tử: 20/8/2013

Hưởng thọ: 82 tuổi

SỐ 26:

CHỦ HỘ: Bùi thị Thông

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Nguyễn Văn Quang – pháp danh: Đồng Minh

Sinh: 1955 Ất Mùi

Tử: 18/1/Giáp Ngọ

Hưởng: 60 tuổi

2. Nguyễn Thị Mỹ Linh – pháp danh; Đồng Hiển

Sinh: 1974

Tử: 22/3/1992

Hưởng thọ: 18 tuổi

SỐ 27:

CHỦ HỘ: Tôn Ngọc Lợi

Nguễn Thị Minh Phúc

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Hồ Tôn Bảo Quốc Khoa

Pháp danh: Chúc Trương

Sinh: 1985

Tử: 11/4/2014

2. Tên: Tôn Thị Mười

Pháp danh: Đồng Phương

Tử: 5/3/1989

3. Tên: Hồ Minh Thạnh

Pháp danh: Đồng tịnh

Mất: 5/3/1989

4. Tên: Nguyễn Thị Liệu

Pháp danh: Đồng Siêu

Tử; 24/3/2014

Hưởng; 67 tuổi

5. Tên: Nguyễn Quốc An – pháp danh: Đồng Nhàn

Sinh: đinh sửu

Tử: 12/11/Mậu Dần

Hưởng: 2 tuổi

SỐ 28:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Ngọc Liên

KÍ GỬI  HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Chương Dương

Pháp danh: Thiện Thọ

Sinh: Đinh Mùi

Tử: 47/4/Giáp Ngọ

Hưởng: 48 tuổi

SỐ 29:

CHỦ HỘ: Phạm Thị Kiệm

KÍ  GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Phạm Bài

Tử: 16/1

2.Tên: Phạm Văn Quyền

Sinh: Ất sửu

Tử: 16/1/Giáp ngọ

Hưởng: 66 tuổi

3.Tên: Huỳnh Thị Tập

Sinh: Bính dần

Tử: 1/7/2006

Hưởng: 81 tuổi

SỐ 30:

CHỦ HỘ: Hồ văn Giác

Nguyễn Thị Kim Yến

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Hồ Tâm An – pháp danh: Đồng Lành

Sinh: Nhâm Thìn

Tử: NHâm Thìn

Hưởng: 1 tuổi

2. Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 31:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Ngọc Dung

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: huỳnh Tấn Đức – pháp danh: Đồng Phước

Sinh: ất mùi

Tử: 28/5/Giáp Ngọ

Hưởng; 24 tuổi

SỐ 32:

CHỦ HỘ: Nguyễn Văn Hai

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Thanh Hiệp

Sinh: Nhâm Thân

Tử: 27/8/Tuất

Hưởng: 3 tuổi

SỐ 33:

CHỦ HỘ: Huỳnh Quốc Đẳng

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Huỳnh Kim Đô

Sinh: 1965

Tử: 9/9/1998

SỐ 34:

CHỦ HỘ: Bùi Thị Huệ

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 35:

CHỦ HỘ: Lâm Thị Thanh Thúy

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Lê Trọng Tú

Sinh: Mậu Dần

Tử: 28/7/ Giáp ngọ

Hưởng: 17 tuổi

SỐ 36:

CHỦ HỘ: Trần Văn Ngôn

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Trần Thị Thanh Ngân

Tử: 1/9

Hưởng: 45 tuổi

SỐ 37:

CHỦ HỘ: Phạm Thị Duyên

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Phạm Thị Hiến

-Sinh: Giáp Ngọ

-Tử: 10/8/Giáp Ngọ

-Hưởng thọ: 61 tuổi

SỐ 38:

CHỦ HỘ: Phan Dương Cường

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Phan Thảo Nguyên

-Sinh: 13/12/Bính Tuất

-Tử: 14/12/Bính Tuất

Pháp danh: Đồng Siêu

Hưởng thọ: 1 tuổi

SỐ 39:

CHỦ HỘ: Nguyễn Văn Minh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Huấn

-Pháp danh: Đổng Giáo

-Tử: 16/10/1985

Tên: Nguyễn Thị Địch

-Pháp Danh: Đồng Nguyện

-Tử: 23/4/1992

SỐ 40:

CHỦ HỘ: Vũ Thị Hải

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Vũ Đình Khôi

Pháp danh: Đồng Ngộ

-Sinh: 1946

-Tử: 24/5/1999

-Hưởng thọ: 53 tuổi

2.Tên: Vũ Đình Nguyên

Pháp danh: Đồng Nguyện

-Sinh: 1969

-Tử: 12/1/2012

-Hưởng thọ: 43 tuổi

SỐ 41:

CHỦ HỘ: Lê Thị Ứng

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Lê Văn Hảo

Pháp danh: Đồng Hoàn

-sinh; GiápDần

-Tử: 3/11

-Hường thọ: 73 tuổi

2.Tên: Nguyễn Thị Chức

Pháp danh: Đồng Vụ

-Sinh: Tân Hợi

-Tử:

-Hưởng thọ: 94 tuổi

3.Tên: Nguyễn Văn Sáu

Pháp danh: Nguyên Đạo

-Sinh: Mầu Dần

-Tử: 7/7

-Hưởng thọ: 73 tuổi

4.Tên: Lê Thị Băn

Pháp danh: Đồng Chấn

-Tử: 2/3

SỐ 42:

CHỦ HỘ: Phạm Ngọc Thành

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Phạm Ngọc Xuân

Pháp danh: Đồng Sang

-Sinh: Kỹ Mùi

-Tử: Nhâm Thìn

2.Nguyễn Thị Mâu

Pháp danh: Đồng Siêu

-Sinh: Đinh Mẹo

-Tử: 28/1/Tân Mẹo

SỐ 43:

CHỦ HỘ: Trương Thị Thể

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Trương Văn Khe

Pháp danh: Đồng An

-Tử 22/2/1954

-Hưởng thọ: 52 tuổi

SỐ 44:

CHỦ HỘ: Huỳnh Thị Cảnh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Huỳnh Thị Nhâm

Pháp danh: Đồng Ân

-Tử: 19/12/Giáp Ngọ

-Hưởng thọ: 90 tuổi

SỐ 45:

CHỦ HỘ: Huỳnh Văn Cư

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Đỗ Thị Mai

Pháp danh: Đồng Hoa

-Sinh: Canh Ngọ

-Tử: 13/11/Giáp Ngọ

-Hưởng thọ: 85 tuổi

SỐ 46;

CHỦ HỘ: Nguyễn Văn Tám

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

Pháp danh: Đồng Siêu

-Sinh:1999

-Tử: 8/11/Giáp Ngọ

-Hưởng thọ: 16 tuổi

SỐ 47:

CHỦ HỘ: Phạm Thị Bùi Diễm

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Phạm Hơn

-Sinh: Tân Mùi

-Tử: Giáp Thân(2004)

-Hưởng dương: 74 tuổi

2.Tên: Nguyễn Thị Nhành

-Sinh: Nhâm Thân

-Tử: Canh Dần(2010)

-Hưởng thọ: 79 tuổi

3.Tên: Phạm Thị Hương

-Sinh: Mậu Tuất

-Tử: Quý Tỵ(2013)

-Hưởng thọ: 56 tuổi

SỐ 48:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Hoa

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Xuân Hương

Pháp danh: Đồng Siêu

-Sinh: Quý sửu

-Tử: Ất Mùi

-Hưởng thọ: 43 tuổi

SỐ 49:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị ThẢo

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị Nguyễn

Hữu danh vô vị Nguyễn

Hữu danh vô vị Hà

SỐ 50:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Thùy Linh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị

Hưởng dương: 1 tuổi

 Tử: 17/2/ Ất Mùi

SỐ 51:

CHỦ HỘ: Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Thị Thanh Thúy

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Tú Uyên

-Sinh: 2/9/Nhâm thìn

-Mất: 13/04/Quý Tỵ

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 52:

CHỦ HỘ: Phùng Thị Bạch

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Lê VĂn Cho

-Sinh: Tân Mão

-Tử: 26/3/Ất Mùi

-Hưởng dương: 65 tuổi

SỐ 53:

CHỦ HỘ: Ngô Thị Cái

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Trần VĂn Tiêu

-Sinh: Nhâm Tý

-Tử: 19/4/Ất Mùi

-Hưởng dương: 44 tuổi

SỐ 54:

CHỦ HỘ: Ngô Thị Tám

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Ngô Xuân Trình

-Sinh: Bính Tý

-Tử: 06/5/Ất Mùi

-Hưởng dương: 20 tuổi

SỐ 55;

CHỦ HỘ: Võ Thị Bích Phượng

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Phạm Hùng Trang

-Sinh: Mậu Thân

-Tử: 06/05/Ất Mùi

-Hưởng dương: 48 tuổi

SỐ 56:

CHỦ HỘ: Phùng Thị Huệ

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Hoàng Khiêm

-Tử: 26/6/Ất Mùi

-Hưởng dương: 9 tuổi

SỐ 57:

CHỦ HỘ: Lê Nguyễn Tường Vy

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Hữu danh vô vị hữu vị vô danh

SỐ 58:

CHỦ HỘ: NguyỄn Thành Tứ

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn Thị Hạnh

Pháp danh: Đồng Hiếu

-Sinh: 1960

-Tử: 09/7/Ất Mùi

-Hưởng dương: 56 tuổi

SỐ 59:

CHỦ HỘ: Nguyễn Văn Hai

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

Tên: Nguyễn thanh Hiệp

-Sinh: 1980

-Tử: 27/8/1982

-Hưởng dương: 03 tuổi

SỐ 60:

CHỦ HỘ: Nguyễn Thị Ba

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Phùng Hào

-Tử: 12/11

2.Tên: Phùng Thống

-Tử: 12/3

SỐ 61:

CHỦ HỘ: Trương Thị Kim Anh

KÍ GỬI HƯƠNG LINH

1.Tên: Võ Đình Thân

-Tử: 7/12/1991

-Hưởng dương: 50 tuổi

2.Tên: Nguyễn Đình Tiến

-Sinh: Tân Mão

-Tử: 25/7/Ất Mùi

-Hưởng dương: 5 tuổi

SỐ 62:

 

 

 

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch