Dương danh quý vị ân nhân

Danh sách quý Phật tử cúng dường xây dựng chùa Vĩnh Phong

Đăng ngày: 24/04/2016 - Lượt xem 1016

 

DANH SÁCH CÚNG DƯỜNG XÂY CHÁNH ĐIỆN

STT

PHÁP DANH

CÚNG DƯỜNG

1

Cô Bích TP.HCM

1.000 bao xi măng

2

Cô Tuyết – km30

500 bao xi măng

3

Quyên

200 bao xi măng

4

Cô Bích – Phan Thiết

100 bao xi măng

5

Nguyễn Thị Phúc

100 bao xi măng

6

Đồng Tâm

100 bao xi măng

7

Thanh

100 bao xi măng

8

Phương Chi – TP.HCM

100 bao xi măng

9

Nguyễn Thị Ngọc (PD Quãng Mỹ)

80 bao xi măng

10

Phan Vương Đinh Tuấn (PD Tâm Tú)

60 bao xi măng

11

Đồng Sen

5.000.000 đồng

12

Đồng Tịnh

5.000.000 đồng

13

Thọ Hướng

50 bao xi măng

14

Cô Thu Hà

50 bao xi măng

15

Chú Quốc Hồng

50 bao xi măng

16

Cô Mười Linh

50 bao xi măng

17

Đồng Viên

50 bao xi măng

18

Cô Võ Thị Mỹ

50 bao xi măng

19

Cô Huân-km30

50 bao xi măng

20

Đồng Tánh

20 bao xi măng

21

Đồng Thanh

20 bao xi măng

22

Chúc Sâm

2.000.000 đồng

23

Sơn Lành

2.000.000 đồng

24

Đồng Ân

2.000.000 đồng

25

Giác Thương

2.000.000 đồng

26

Phật tử chùa Linh Long

2.000.000 đồng

27

Đồng Tĩnh

1.500.000 đồng

28

Chúc Cảnh

1.000.000 đồng

29

Đồng Cần

1.000.000 đồng

30

Tiêu Thị Tâm

1.000.000 đồng

31

Đồng Hoàng

1.000.000 đồng

32

Thánh An

1.000.000 đồng

33

Đồng Lương

1.000.000 đồng

34

Đồng Trí

1.000.000 đồng

35

Đồng Châu

1.000.000 đồng

36

Ngọc Phú

1.000.000 đồng

37

Đồng Hạnh

1.000.000 đồng

38

Nguyễn Tiến Dũng

1.000.000 đồng

39

Đồng Hối

1.000.000 đồng

40

Đồng Minh

1.000.000 đồng

41

Thuận

1.000.000 đồng

42

Cô Mi

1.000.000 đồng

43

Từ Chính

600.000 đồng

44

Bùi Thị Mến

500.000 đồng

45

Cô Thắm

500.000 đồng

46

Thánh Hồng

500.000 đồng

47

Đồng Lợi

500.000 đồng

48

Lương Cao Sơn

500.000 đồng

49

Đồng Văn

500.000 đồng

50

Đồng Vị

500.000 đồng

51

Nguyễn Thị Hằng Nga

500.000 đồng

52

Đồng Quãng

500.000 đồng

53

Cô Liễu

500.000 đồng

54

Đồng Bích

500.000 đồng

55

Đồng Vĩ

500.000 đồng

56

Cô Liễu

500.000 đồng

57

Cô Tư Hà

500.000 đồng

58

Đồng Thuận

300.000 đồng

59

Bổn Lễ

200.000 đồng

60

Thánh Phúc

200.000 đồng

61

Nguyễn Thị Hiệp

200.000 đồng

62

Trần Thị A

200.000 đồng

63

Chúc Lý

100.000 đồng

64

Cô Chín quán Sen

1.000.000 đồng

 

65

Thanh long Sơn Thủy

2.000.000 đồng

66

Trung Hằng

500.000 đồng

67

Đồng Điệt

1.000.000 đồng

68

Cô Liễu Đào

100 bao xi măng

69

Cô Liên

40 bao xi măng

70

Chúc Hồng

20 bao xi măng

71

Út Hiền

50 bao xi măng

72

Đồng Hòa

200.000 đồng

73

Bảy Thuận

3.000.000 đồng

74

Btu Từ Thiện

2.000.000 đồng

75

Cô Vân

3.000.000 đồng

 

 

Cập nhật 24/04/2016

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch